Thép Hộp Chữ Nhật

Bảng quy cách Thép hộp chữ nhật – Thép Mai Gia

Độ dày (mm) Khối Lượng (kg/m) Khối lượng
(kg/cây)
Thép hộp chữ nhật 10×30
Thép hộp chữ nhật 10x30x0.7 0.7 2.53 15.18
Thép hộp chữ nhật 10x30x0.8 0.8 2.87 17.22
Thép hộp chữ nhật 10x30x0.9 0.9 3.21 19.26
Thép hộp chữ nhật 10x30x1 1 3.54 21.24
Thép hộp chữ nhật 10x30x1.1 1.1 3.87 23.22
Thép hộp chữ nhật 10x30x1.2 1.2 4.2 25.2
Thép hộp chữ nhật 13×26
Thép hộp chữ nhật 13x26x0.7 0.7 2.46 14.76
Thép hộp chữ nhật 13x26x0.8 0.8 2.79 16.74
Thép hộp chữ nhật 13x26x0.9 0.9 3.12 18.72
Thép hộp chữ nhật 13x26x1.0 1 3.45 20.7
Thép hộp chữ nhật 13x26x1.1 1.1 3.77 22.62
Thép hộp chữ nhật 13x26x1.2 1.2 4.08 24.48
Thép hộp chữ nhật 13x26x1.4 1.4 5.14 30.84
Thép hộp chữ nhật 20×40
Thép hộp chữ nhật 20x40x0.7 0.7 3.85 23.1
Thép hộp chữ nhật 20x40x0.8 0.8 4.38 26.28
Thép hộp chữ nhật 20x40x0.9 0.9 4.9 29.4
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.0 1 5.43 32.58
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.1 1.1 5.93 35.58
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.2 1.2 6.4 38.4
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.4 1.4 7.47 44.82
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.5 1.5 7.97 47.82
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.8 1.8 9.44 56.64
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.2 2 10.4 62.4
Thép hộp chữ nhật 25 x 50
Thép hộp chữ nhật 25x50x0.8 0.8 5.51 33.06
Thép hộp chữ nhật 25x50x0.9 0.9 6.18 37.08
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.0 1 6.84 41.04
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.1 1.1 7.5 45
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.2 1.2 8.15 48.9
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.4 1.4 9.45 56.7
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.5 1.5 10.09 60.54
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.8 1.8 11.98 71.88
Thép hộp chữ nhật 25x50x2 2 13.23 79.38
Thép hộp chữ nhật 30 x 60
Thép hộp chữ nhật 30x60x0.7 0.7 5.9 35.4
Thép hộp chữ nhật 30x60x0.8 0.8 6.64 39.84
Thép hộp chữ nhật 30x60x0.9 0.9 7.45 44.7
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.0 1 8.25 49.5
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.1 1.1 9.05 54.3
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.2 1.2 9.8 58.8
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.4 1.4 11.43 68.58
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.5 1.5 12.21 73.26
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.8 1.8 14.53 87.18
Thép hộp chữ nhật 30x60x2 2 16.05 96.3
Thép hộp chữ nhật 30x60x2.5 2.5 19.78 118.68
Thép hộp chữ nhật 30x60x2.8 2.8 21.97 131.82
Thép hộp chữ nhật 80×40
Thép hộp chữ nhật 80x40x0.8 0.8 9.5 57
Thép hộp chữ nhật 80x40x0.9 0.9 10.06 60.36
Thép hộp chữ nhật 80x40x1.0 1 11.08 66.48
Thép hộp chữ nhật 80x40x1.1 1.1 12.16 72.96
Thép hộp chữ nhật 80x40x1.2 1.2 13.24 79.44
Thép hộp chữ nhật 80x40x1.4 1.4 15.38 92.28
Thép hộp chữ nhật 80x40x1.5 1.5 16.45 98.7
Thép hộp chữ nhật 80x40x1.8 1.8 19.61 117.66
Thép hộp chữ nhật 80x40x2 2 21.7 130.2
Thép hộp chữ nhật 80x40x2.5 2.5 26.85 161.1
Thép hộp chữ nhật 80x40x2.8 2.8 29.88 179.28
Thép hộp chữ nhật 80x40x3 3 31.88 191.28
Thép hộp chữ nhật 100×50
Thép hộp chữ nhật 100x50x1.1 1.1 15.37 92.22
Thép hộp chữ nhật 100x50x1.2 1.2 16.75 100.5
Thép hộp chữ nhật 100x50x1.4 1.4 19.33 115.98
Thép hộp chữ nhật 100x50x1.5 1.5 20.68 124.08
Thép hộp chữ nhật 100x50x1.8 1.8 24.69 148.14
Thép hộp chữ nhật 100x50x2 2 27.34 164.04
Thép hộp chữ nhật 100x50x2.5 2.5 33.89 203.34
Thép hộp chữ nhật 100x50x3 3 40.33 241.98
Thép hộp chữ nhật 120×60
Thép hộp chữ nhật 120x60x1.4 1.4 23.5 141
Thép hộp chữ nhật 120x60x1.8 1.8 29.79 178.74
Thép hộp chữ nhật 120x60x2 2 33.01 198.06
Thép hộp chữ nhật 120x60x2.3 2.5 40.98 245.88
Thép hộp chữ nhật 120x60x2.8 2.8 45.7 274.2
Thép hộp chữ nhật 120x60x3 3 48.83 292.98
Thép hộp chữ nhật 120x60x4 4 64.21 385.26
 Thép hộp chữ nhật 150×75
 Thép hộp chữ nhật 150x75x3.2 3.2 10.8 64.8
 Thép hộp chữ nhật 150x75x4.5 4.5 14.9 89.4
 Thép hộp chữ nhật 150x75x6 6 19.3 115.8
 Thép hộp chữ nhật 150x75x9 9 27.6 165.6
 Thép hộp chữ nhật 150×100
 Thép hộp chữ nhật 150x100x3.2 3.2 12 72
 Thép hộp chữ nhật 150x100x4.5 4.5 16.6 99.6
 Thép hộp chữ nhật 150x100x6 6 21.7 130.2
 Thép hộp chữ nhật 150x100x9 9 31.1 186.6
 Thép hộp chữ nhật 150x100x12 12 39.7 238.2
 Thép hộp chữ nhật 175×125
 Thép hộp chữ nhật 175x125x4.5 4.5 20.1 120.6
 Thép hộp chữ nhật 175x125x6 6 26.4 158.4
 Thép hộp chữ nhật 175x125x9 9 38.2 229.2
 Thép hộp chữ nhật 175x125x12 12 49.1 294.6
 Thép hộp chữ nhật 200×100
 Thép hộp chữ nhật 200x100x4.5 4.5 20.1 120.6
 Thép hộp chữ nhật 200x100x6 6 26.4 158.4
 Thép hộp chữ nhật 200x100x9 9 38.2 229.2
 Thép hộp chữ nhật 200x100x12 12 49.1 294.6
 Thép hộp chữ nhật 200×150
 Thép hộp chữ nhật 200x100x4.5 4.5 23.7 142.2
 Thép hộp chữ nhật 200x100x6 6 31.1 186.6
 Thép hộp chữ nhật 200x100x9 9 45.3 271.8
 Thép hộp chữ nhật 200x100x12 12 58.5 351
 Thép hộp chữ nhật 250×150
 Thép hộp chữ nhật 250x150x4.5 4.5 27.2 163.2
 Thép hộp chữ nhật 250x150x6 6 35.8 214.8
 Thép hộp chữ nhật 250x150x9 9 52.3 313.8
 Thép hộp chữ nhật 250x150x10 10 59.7 358
 Thép hộp chữ nhật 250x150x12 12 67.9 407.4
 Thép hộp chữ nhật 300×200
 Thép hộp chữ nhật 300x200x6 6 45.2 271.2
 Thép hộp chữ nhật 300x200x9 9 66.5 399
 Thép hộp chữ nhật 300x200x12 12 86.8 520.8
 Thép hộp chữ nhật 350×150
 Thép hộp chữ nhật 350x150x6 6 45.2 271.2
 Thép hộp chữ nhật 350x150x9 9 66.5 399
 Thép hộp chữ nhật 350x150x12 12 86.8 520.8
Thép hộp chữ nhật 350×250
Thép hộp chữ nhật 350x250x6 6 54.7 328.2
Thép hộp chữ nhật 350x250x9 9 80.6 483.6
Thép hộp chữ nhật 350x250x12 12 106 636
 Thép hộp chữ nhật 400×200
 Thép hộp chữ nhật 400x200x6 6 54.7 328.2
 Thép hộp chữ nhật 400x200x9 9 80.6 483.6
 Thép hộp chữ nhật 400x200x12 12 106 636
  • Tác giả: Thép Mai Gia