Thép Hộp Vuông

Bảng quy cách Thép hộp vuông – Thép Mai Gia

      1   Thép hộp         20  x         20  x        0.7  x     6,000  mm        2.55
      2   Thép hộp         20  x         20  x        0.8  x     6,000  mm        2.89
      3   Thép hộp         20  x         20  x        0.9  x     6,000  mm        3.24
      4   Thép hộp         20  x         20  x        1.0  x     6,000  mm        3.58
      5   Thép hộp         20  x         20  x        1.1  x     6,000  mm        3.92
      6   Thép hộp         20  x         20  x        1.2  x     6,000  mm        4.25
      7   Thép hộp         20  x         20  x        1.4  x     6,000  mm        4.91
      8   Thép hộp         20  x         20  x        2.0  x     6,000  mm        6.78
      9   Thép hộp         25  x         25  x        0.7  x     6,000  mm        3.20
    10   Thép hộp         25  x         25  x        0.7  x     6,000  mm        3.20
    11   Thép hộp         25  x         25  x        0.8  x     6,000  mm        3.65
    12   Thép hộp         25  x         25  x        0.9  x     6,000  mm        4.09
    13   Thép hộp         25  x         25  x        1.0  x     6,000  mm        4.52
    14   Thép hộp         25  x         25  x        1.1  x     6,000  mm        4.95
    15   Thép hộp         25  x         25  x        1.2  x     6,000  mm        5.38
    16   Thép hộp         25  x         25  x        1.4  x     6,000  mm        6.22
    17   Thép hộp         25  x         25  x        2.0  x     6,000  mm        8.67
    18   Thép hộp         30  x         30  x        0.7  x     6,000  mm        3.86
    19   Thép hộp         30  x         30  x        0.8  x     6,000  mm        4.40
    20   Thép hộp         30  x         30  x        0.9  x     6,000  mm        4.93
    21   Thép hộp         30  x         30  x        1.0  x     6,000  mm        5.46
    22   Thép hộp         30  x         30  x        1.1  x     6,000  mm        5.99
    23   Thép hộp         30  x         30  x        1.2  x     6,000  mm        6.51
    24   Thép hộp         30  x         30  x        1.4  x     6,000  mm        7.54
    25   Thép hộp         30  x         30  x        1.5  x     6,000  mm        8.05
    26   Thép hộp         30  x         30  x        1.8  x     6,000  mm        9.56
    27   Thép hộp         30  x         30  x        2.0  x     6,000  mm      10.55
    28   Thép hộp         30  x         30  x        2.5  x     6,000  mm      12.95
    29   Thép hộp         30  x         30  x        3.0  x     6,000  mm      15.26
    30   Thép hộp         40  x         40  x        0.9  x     6,000  mm        6.63
    31   Thép hộp         40  x         40  x        1.0  x     6,000  mm        7.35
    32   Thép hộp         40  x         40  x        1.1  x     6,000  mm        8.06
    33   Thép hộp         40  x         40  x        1.2  x     6,000  mm        8.77
    34   Thép hộp         40  x         40  x        1.4  x     6,000  mm      10.18
    35   Thép hộp         40  x         40  x        1.5  x     6,000  mm      10.88
    36   Thép hộp         40  x         40  x        1.8  x     6,000  mm      12.95
    37   Thép hộp         40  x         40  x        2.0  x     6,000  mm      14.32
    38   Thép hộp         40  x         40  x        2.5  x     6,000  mm      17.66
    39   Thép hộp         40  x         40  x        3.0  x     6,000  mm      20.91
    91   Thép hộp         50  x         50  x        1.1  x     6,000  mm      10.13
    92   Thép hộp         50  x         50  x        1.2  x     6,000  mm      11.03
    93   Thép hộp         50  x         50  x        1.4  x     6,000  mm      12.82
    94   Thép hộp         50  x         50  x        1.5  x     6,000  mm      13.71
    95   Thép hộp         50  x         50  x        1.8  x     6,000  mm      16.35
    96   Thép hộp         50  x         50  x        2.0  x     6,000  mm      18.09
    97   Thép hộp         50  x         50  x        2.5  x     6,000  mm      22.37
    98   Thép hộp         50  x         50  x        2.8  x     6,000  mm      24.90
    99   Thép hộp         50  x         50  x        3.0  x     6,000  mm      26.56
   100   Thép hộp         50  x         50  x        4.0  x     6,000  mm      34.67
   101   Thép hộp         50  x         50  x        5.0  x     6,000  mm      42.39
   115   Thép hộp         60  x         60  x        1.2  x     6,000  mm      13.29
   116   Thép hộp         60  x         60  x        1.4  x     6,000  mm      15.46
   117   Thép hộp         60  x         60  x        1.5  x     6,000  mm      16.53
   118   Thép hộp         60  x         60  x        1.8  x     6,000  mm      19.74
   119   Thép hộp         60  x         60  x        2.0  x     6,000  mm      21.85
   120   Thép hộp         60  x         60  x        2.5  x     6,000  mm      27.08
   121   Thép hộp         60  x         60  x        2.8  x     6,000  mm      30.17
   122   Thép hộp         60  x         60  x        3.0  x     6,000  mm      32.22
   123   Thép hộp         60  x         60  x        3.2  x     6,000  mm      34.24
   133   Thép hộp         75  x         75  x        5.0  x     6,000  mm      65.94
   138   Thép hộp         90  x         90  x        1.8  x     6,000  mm      29.91
   139   Thép hộp         90  x         90  x        2.0  x     6,000  mm      33.16
   140   Thép hộp         90  x         90  x        2.5  x     6,000  mm      41.21
   141   Thép hộp         90  x         90  x        2.8  x     6,000  mm      46.00
   142   Thép hộp         90  x         90  x        3.0  x     6,000  mm      49.17
   143   Thép hộp         90  x         90  x        4.0  x     6,000  mm      64.81
   144   Thép hộp       100  x       100  x        1.8  x     6,000  mm      33.30
   145   Thép hộp       100  x       100  x        2.0  x     6,000  mm      36.93
   146   Thép hộp       100  x       100  x        2.5  x     6,000  mm      45.92
   147   Thép hộp       100  x       100  x        3.0  x     6,000  mm      54.82
   148   Thép hộp       100  x       100  x        4.0  x     6,000  mm      72.35
   149   Thép hộp       100  x       100  x        4.5  x     6,000  mm      80.96
   150   Thép hộp       100  x       100  x        5.0  x     6,000  mm      89.49
   151   Thép hộp       100  x       100  x        6.0  x     6,000  mm    106.26
   152   Thép hộp       100  x       100  x        8.0  x     6,000  mm    138.66
   153   Thép hộp       100  x       100  x      10.0  x     6,000  mm    169.56
   154   Thép hộp       100  x       100  x      12.0  x     6,000  mm    198.95
   162   Thép hộp       120  x       120  x        5.0  x     6,000  mm    108.33
   163   Thép hộp       120  x       120  x        6.0  x     6,000  mm    128.87
   164   Thép hộp       125  x       125  x        5.0  x     6,000  mm    113.04
   165   Thép hộp       125  x       125  x        6.0  x     6,000  mm    134.52
   166   Thép hộp       125  x       125  x      10.0  x     6,000  mm    216.66
   167   Thép hộp       140  x       140  x        5.0  x     6,000  mm    127.17
   168   Thép hộp       140  x       140  x        6.0  x     6,000  mm    151.47
   169   Thép hộp       140  x       140  x        8.0  x     6,000  mm    198.95
   170   Thép hộp       150  x       150  x        4.0  x     6,000  mm    110.03
   171   Thép hộp       150  x       150  x        4.5  x     6,000  mm    123.35
   172   Thép hộp       150  x       150  x        5.0  x     6,000  mm    136.59
   173   Thép hộp       150  x       150  x        6.0  x     6,000  mm    162.78
   174   Thép hộp       150  x       150  x        8.0  x     6,000  mm    214.02
   175   Thép hộp       150  x       150  x      10.0  x     6,000  mm    263.76
   176   Thép hộp       160  x       160  x        5.0  x     6,000  mm    146.01
   177   Thép hộp       160  x       160  x        6.0  x     6,000  mm    174.08
   178   Thép hộp       160  x       160  x        8.0  x     6,000  mm    229.09
   179   Thép hộp       160  x       160  x      12.0  x     6,000  mm    334.60
   180   Thép hộp       175  x       175  x        5.0  x     6,000  mm    160.14
   181   Thép hộp       180  x       180  x        5.0  x     6,000  mm    164.85
   182   Thép hộp       180  x       180  x        6.0  x     6,000  mm    196.69
   183   Thép hộp       180  x       180  x        8.0  x     6,000  mm    259.24
   184   Thép hộp       180  x       180  x      10.0  x     6,000  mm    320.28
   185   Thép hộp       200  x       200  x        4.0  x     6,000  mm    147.71
   186   Thép hộp       200  x       200  x        4.5  x     6,000  mm    165.74
   187   Thép hộp       200  x       200  x        5.0  x     6,000  mm    183.69
   188   Thép hộp       200  x       200  x        6.0  x     6,000  mm    219.30
   189   Thép hộp       200  x       200  x        8.0  x     6,000  mm    289.38
   190   Thép hộp       200  x       200  x      10.0  x     6,000  mm    357.96
   191   Thép hộp       200  x       200  x      12.0  x     6,000  mm    425.03
   196   Thép hộp       300  x       300  x        8.0  x     6,000  mm    440.10
   197   Thép hộp       300  x       300  x      10.0  x     6,000  mm    546.36
   198   Thép hộp       300  x       300  x      12.0  x     6,000  mm    651.11
   199   Thép hộp       300  x       300  x      16.0  x     6,000  mm    856.09
  • Tác giả: Thép Mai Gia